การเคลมสินค้า

กรณีที่ตรวจพบว่าสินค้าเสียหายอันเกิดจากใช้งานปกติ บริษัทฯ มีลำดับขั้นตอนในการปฏิบัติดังนี้

cctvmix วิธีการเคลมสินค้า
cctvmix วิธีการเคลมสินค้า

1. เปลี่ยนคืนสินค้ารุ่นเดียวกันทันที [สินค้ามีปัญหาภายใน 7 วัน หลังจากลูกค้าได้รับสินค้า และต้องไม่ผ่านการใช้งานโดยลูกค้ามาแล้ว] 2. กรณีสินค้ามีปัญหาแต่สภาพบอดี้เป็นรอย หรือผิดปกติของรูปทรง เปลี่ยนทั้งหมดโดยใช้บอดี้อันเดิมของลูกค้า (เป็นวิธีที่ใช้มากที่สุด)
3. เปลี่ยนทดแทนด้วยสินค้ารุ่นอื่นที่ใกล้เคียงกัน โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ลูกค้าทราบก่อนเปลี่ยนสินค้า
4. เสนอลูกค้า Upgrade ซึ่งลูกค้าจะได้มีสินค้าที่มีเทคโนโลยีดีกว่ารุ่นเดิม โดยลูกค้าจ่ายเงินในส่วนต่างที่เพิ่มขึ้น ซึ่งทางบริษัทฯ จะโทรแจ้งลูกค้า  เพื่อรับทราบและยืนยันการ Upgrade ก่อนทุกครั้ง
5. ถ้าลูกค้ามีความประสงค์ที่จะรอการเปลี่ยนสินค้าในกรณีสินค้ารุ่นเดียวกันหมดสต๊อก บริษัทฯ จะแจ้งกำหนดการเข้าของสินค้าโดยประมาณ ให้ลูกค้าทราบและแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงความคืบหน้าเป็นระยะๆ

*** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและการให้บริการโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ***